Hemis Mask Dance

Leh Ladakh

ค่าใช้จ่าย: 48,700 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 10-11 ท่าน + 2 Staff

ชำระมัดจำ: 25,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม: 18,000บาท

สายการบินไทย และแอร์อินเดีย

ขาไป
23 มิถุนายน  TG 331  BKK – DEL 23.15 – 02.15 น.(+1) (4 ชั่วโมง 30 นาที)
24 มิถุนายน  AI 445 DEL – IXL 06.45 – 08.15 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

ขากลับ
30 มิถุนายน  AI 446 IXL- DEL 11.50 – 14.00 น. (2 ชั่วโมง 10 นาที)
30 มิถุนายน  TG 316 DEL – BKK 23.30 – 05.25 น. (+1) (4 ชั่วโมง 25 นาที)

 **สมาชิกสามารถเลือกเดินทางต่างสายการบินได้ โดยไฟลท์ขาไปจะต้องถึงก่อนหรือพร้อมกรุ๊ป และไฟลท์ขากลับจะต้อง ออกหลังหรือพร้อมกรุ๊ป**
 **หากสมาชิกต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่าทริปยืนยันการเดินทางแล้ว**

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป

ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่หนึ่งอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน
ที่พักคอนเฟิร์มตามที่ประกาศในโปรแกรมการเดินทาง

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์

การเดินทางครั้งนี้ นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ เก็บภาพตลอดการเดินทางให้กับทุกท่าน อีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน
เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด ในบางสถานที่อาจมีการเดินทางที่ยาวนานกว่าปกติ, ต้องเดินเท้าระยะทางไกลเพื่อให้ถึงจุดถ่ายภาพ หรืออาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป๋าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ทริปถ่ายภาพของเราจึงเหมาะสมกับผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้
รูปที่แต่ละท่านจะได้รับ อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์หน้างานและระยะเวลาที่สามารถจัดการได้ และรูปของแต่ละท่าน จะแตกต่างกันออกไปตามบุคลิกภาพ ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

กำหนดการเดินทาง

23 มิถุนายน 2566 | Day 1 | BKK – Delhi
20.00 น.         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน “Thai Airways”
23.15 น.         ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินทิรา คานธี กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 331

24 มิถุนายน 2566 | Day 2 | Delhi – Leh – Leh Main Market (B-L-D)
02.15 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานอินทิรา คานธี กรุงเดลี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ชม. 30 นาที)
06.45 น.         ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานกูช็อก บาคูลา ริมโปชี, เลห์ ลาดักห์ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบิน AI 445
08.15 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานกูช็อก บาคูลา ริมโปชี, เลห์ ลาดักห์
                      หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ
                      อาบน้ำเรียกความสดชื่นและผ่อนคลายอิริยาบท
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
บ่ายแก่           พาท่านไปเดินเล่นในตลาด Leh Main Market
เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก คืนที่ 1 Omasila, Leh หรือใกล้เคียง

25 มิถุนายน 2566 | Day 3 | Leh – Magnetic Hill – Confluence of Zanskar and Indus River – Basgo Fort – Lamayuru Monastery and Moon Land – Leh (B-L-D)
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย                หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Lamayuru Monastery ทางตะวันตกของเลห์ ได้ชื่อว่าเป็นดินแดน Moonland หรือทิวทัศน์คล้ายพื้น
                      ผิวดวงจันทร์ ระยะทาง 120 km โดยระหว่างทาง แวะถ่ายภาพกับสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ Magnetic Hill หรือเนินพิศวง ด้วยสภาพ                          ภูมิประเทศโดยรอบสร้างภาพลวงตาของถนนบนเนินเขา แต่จริงๆ แล้วเป็นถนนลงเขา ทำให้เหมือนรถยนต์กำลังไหลขึ้นเนินโดยฝืนแรงโน้ม                           ถ่วง  ทั้งที่จริงๆ แล้วกำลังรถกำลังไหลลงเนิน, Confluence point of Indus and Zanskar River จุดบรรจบของแม่น้ำ Indus and Zanskar                           และ Basgo Fort หรือ Basgo Gompa อาราม Basgo ตั้งอยู่ในวัดพุทธ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1680 ตัวอารามตั้งอยู่บนยอดเขาสูงตระหง่าน                         เหนือซากปรักหักพังของเมืองโบราณ และมีชื่อเสียงจากพระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เที่ยง               แวะพักเพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่เตรียมไว้ระหว่างทาง
บ่าย               ใช้เวลาเดินชม และเก็บภาพที่ Lamayuru Monastery วัดของชาวทิเบต หลังจากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเลห์ เพื่อเข้าที่พัก
เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก คืนที่ 2 Omasila, Leh หรือ ใกล้เคียง

26 มิถุนายน 2566 | Day 4 | Leh – Khardung La Pass – Diskit Monastery – Camel Ride at Nubra Vally – Nubra (B-L-D)
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย                หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่หมู่บ้าน นูบร้า (Nubra) หุบเขาทางตอนเหนือของเลห์ ผ่านเส้นทางถนนที่สูงที่สุด                                  ในโลก อย่าง Khardung La Pass
เที่ยง                แวะพักเพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่เตรียมไประหว่างทาง
บ่าย                 เดินทางต่อไปยัง Diskit Monastery วิหารที่ตั้งอยู่บนเขาสูง สามารถมองเห็น Nubra Valley ได้จากมุมสูง 360 องศามุ่งหน้าต่อไปยัง                                      Hunder Sand Dunes ทะเลทรายสีขาวที่ทอดกลางหุบเขา พร้อมกิจกรรมขี่อูฐ Camel Ride at Nubra Vally (ขึ้นอยู่กับความต้องการ                                    ของแต่ละท่าน) และเข้าสู่ที่พัก โดยตลอดเส้นทางใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 6 ชม. รวมการแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน                                            และแวะถ่ายภาพตามจุดที่มีวิวสวยงามตลอดเส้นทาง
เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก คืนที่ 3 Grand Nubra Hotel หรือ ใกล้เคียง

27 มิถุนายน 2566 | Day 5 | Nubra – Pangong Lake (B-L-D)
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย                 หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ Pangong Lake ระหว่างทางจะเห็นมุมมองของหุบเขาลึกรวมกับลำธารเล็ก ๆ                                     ที่เงียบสงบ เราใช้เวลาเดินทาง 5-6 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชื่นชมและเก็บภาพความสวยงามและชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของสัตว์                               ที่เป็นผลงานสรรค์สร้างของธรรมชาติที่น่าทึ่ง และแวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่เตรียมไประหว่างทาง ก่อนเข้าสู่ที่พักสวยงาม มีน้ำอุ่น                             ซึ่งอยู่ติดกับทะเสสาบ Pangong
เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก คืนที่ 5  Misty Hills, Pangong Lake หรือใกล้เคียง

28 มิถุนายน 2566 | Day 6 | Pangong Lake – Chang La Pass Leh (B-L-D)
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย                 วันนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญวันหนึ่งของทริป ที่จะได้สัมผัสบรรยากาศของ Pangong Lake ทะเลสาบสีฟ้า สวยจนไม่สามารถบรรยายได้                                     ใช้เวลาช่วงเช้าเก็บภาพบริเวณที่พัก และจุดชมวิวของทะเลสาบแปงกอง
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
บ่าย                 ออกเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเลห์
เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก คืนที่ 6 Omasila, Leh หรือใกล้เคียง

29 มิถุนายน 2566 | Day 7 | Leh – Hemis Mask Dance – Thiksey Monastery – Leh Palace – Shanti Stupa – Leh (B-L-D)
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย                 วันนี้เราใช้เวลาเที่ยวชมรอบๆ เมืองเลห์ โดยอีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปนี้ คือ งานเทศกาล Hemis Mask Dance ที่ Hemis Monastery                                     ตั้งอยู่ห่างจากเลห์เป็นระยะทาง 45 กม. เทศกาล Hemis เป็นเทศกาลสำคัญของวัฒนธรรมชาวพุทธในท้องถิ่น ทำให้เดือนมิถุนายน                                       เป็นเดือนที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมลาดักห์ เพราะไม่เพียงแต่อากาศจะดีแล้ว แต่ยังเป็นเดือนที่จัดเทศกาล Hemis โดยงานจะถูกจัด                                           ณ ลานกว้างของวัด บรรยากาศครึกครื้นด้วยพิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอด 2 วันเต็ม อย่างการแสดงระบำหน้ากากหรือที่เรียกกัน                                    ในท้องถิ่นว่า “Chams” ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง เหล่าลามะจะสวมหน้ากากสีสันสดใสและเต้นรำตามจังหวะของกลองและฉิ่ง                                       เทศกาลแห่ง Hemis เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเพลิดเพลินไปกับความงามบนเนินเขาของเลห์ และชื่นชมความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมท้องถิ่น                           ไปพร้อมกัน
เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
บ่าย                เดินทางต่อไปยัง Thiksey Monastery เป็นอีกวัดพุทธที่มีลักษณะโดดเด่น ด้วยอารามสูง 12 ชั้น ถูกสร้างขึ้นบนยอดเขา และมีโครงสร้าง                                ตามลำดับชั้นที่มีเอกลักษณ์ โดยบนยอดเขามีอาราม และที่พำนักอย่างเป็นทางการของหัวหน้าลามะ ในขณะที่เชิงเขามีที่พัก โครงสร้าง                                  คล้ายป้อมของ Gompa กับพระราชวังโปตาลาของทิเบตที่มักเรียกกันว่า ‘Mini Potala’ นอกจากจะเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในลาดักห์                                      ตอนกลางแล้ว อารามแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านรูปปั้นพระศรีอาริย์สูง 49 ฟุตในท่าดอกบัว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สองชั้นของอาราม                                            เดินทางต่อไปยัง Leh Palace  การก่อสร้างพระราชวังเลห์เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 16 บนเนินเขา Tsemo ประกอบด้วยเก้าชั้น                                                    พร้อมงานแกะสลักไม้ที่ทางเข้า ราชวงศ์ครอบครองชั้นบนเพื่อเป็นที่พำนัก ในขณะที่ชั้นล่างถูกใช้เป็นคอกม้าและห้องเก็บของอื่น ๆ                                          พระราชวังสร้างเสร็จในศตวรรษที่ 17 และเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทิเบตในยุคกลาง บนหลังคาของพระราชวังให้ทัศนียภาพ                                        กว้างไกลของเมืองเลห์ห่างจากพระราชวังไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของสถูปศานติ Shanti Stupa เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเลห์                                            ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีทิวทัศน์มุมกว้างของเมืองและบริเวณโดยรอบ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1991 โดยพระสงฆ์ชาวญี่ปุ่น เกียวเมียว นากามูระ                                ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเจดีย์สันติภาพ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ฐานซึ่งประดิษฐานโดยดาไลลามะองค์ที่ 14                          ช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกถือเป็นช่วงเวลาที่แนะนำในการเยี่ยมชม Shanti Stupa
เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก คืนที่ 7 Omasila, Leh หรือใกล้เคียง

 30 มิถุนายน 2566 | Day 8 | Leh Delhi (ต่อเครื่อง) (B)
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรงที่พัก
                      จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานกูช็อก บาคูลา ริมโปชี, เลห์ ลาดักห์
11.50 น.         ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินทิรา คานธี กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India เที่ยวบิน AI 446
14.00 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานอินทิรา คานธี กรุงเดลี ประเทศอินเดีย
23.30 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 316

1 กรกฎาคม 2566 | Day 9 | Bangkok
05.25 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาโดยสวัสดิภาพ

สภาพอากาศ
Leh Ladakh ช่วงที่เราเดินทางไป กลางวันแสงแดดแรง อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 25 องศา แนะนำให้สวมเสื้อผ้ามิดชิด มีหมวกกันแดดและแว่นกันแดด ช่วงกลางคืนอากาศเย็นถึงหนาว โดยเฉพาะบริเวณทะเลสาบแปงกอง อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 0 องศา

ข้อควรทราบเพิ่มเติม
1. โรคแพ้ความสูง หรือโรคแพ้พื้นที่สูง (Altitude sickness) เป็นอาการของร่างกายที่ขาดออกซิเจนจากการอยู่บนที่สูง ซึ่งมีอากาศเบาบาง เพราะยิ่งสูง ออกซิเจนก็ยิ่งน้อยลง ไม่ขึ้นกับกับอายุและความแข็งแรงของร่างกาย จึงไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะป่วยหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดอาการการเกิดโรคทางทีมงานได้จัดเตรียมยา พร้อมคำแนะนำการดูแลร่างกายก่อนและหลังการเดินทางไว้ให้ทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัย
2. ห้องน้ำที่ลาดักห์ ไม่สะดวกสบายเหมือนเมืองท่องเที่ยวทั่วไป แนะนำให้พกกระดาษทิชชู่เปียกติดตัว เพื่อความสะอาดและสะดวกสบายส่วนบุคคล

 อาหาร
– ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าอาหารทุกมื้อ โดยแต่ละวันได้ระบุอาหารรวมอยู่ในค่าทริปแล้ว (B=อาหารเช้า / L=อาหารกลางวัน / D=อาหารเย็น)
– ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและของว่าง ในคาเฟ่ที่ไปถ่ายภาพ

โรงแรมที่พัก  
24 มิ.ย.     Omasila, Leh I ห้องละ 2 ท่าน
25 มิ.ย.     Omasila, Leh I ห้องละ 2 ท่าน
26 มิ.ย.     Grand Nubra Hotel I ห้องละ 2 ท่าน
27 มิ.ย.     Misty Hills Cabin, Pangong Lake I ห้องละ 2 ท่าน
28 มิ.ย.     Omasila, Leh I ห้องละ 2 ท่าน
29 มิ.ย.     Omasila, Leh I ห้องละ 2 ท่าน

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
1. หลังจากท่านจองทริปและชำระมัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด
2. เนื่องจากรายการเดินทางเป็นแบบเหมาจ่าย บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าและออกประเทศ

สงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์สำหรับผู้เดินทางต่อไปนี้
–   ผู้ที่ไม่ชอบกิจกรรมการถ่ายภาพ
–   ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือต้องใช้วีลแชร์ เนื่องจากทริปถ่ายภาพต้องใช้การเดินเท้ามาก
–   บุคคลไร้ความสามารถ
–   เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 10 ปี

ค่าใช้จ่าย : 48,700 บาท/ท่าน
–   วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 25,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งสำเนา PASSPORT
–   ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
–   พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 18,000 บาท
–   ชำระค่าทริปด้วยบัตรเครดิตเต็มจำนวน ไม่ชาร์จเพิ่ม
*หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน*

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
–   ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2566 หักมัดจำ 20,000 บาท
–   ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด
–   หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ สามารถมอบสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ให้ท่านอื่น                  เดินทางแทนได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ตามเงื่อนไขการจอง / การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วที่ท่านซื้อไว
–   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทริปในกรณีที่ผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
–   ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่ายินยอมในการยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดโรคระบาดร้ายแรง เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจ ยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด และจะดำเนินการขอ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบิน

ค่าบริการนี้รวม
– ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 6 คืน
– ค่าอาหาร 19 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าวีซ่าอินเดีย (Tourist Visa / Single Entry)
– ถัง Oxygen ใช้ระหว่างการเดินทาง
– ค่ารถและยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้เดินทาง (รถ Innova สะดวกสบาย และคล่องตัว)
– ค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน
– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
(สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท)
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวม
– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไปกลับ กรุงเทพฯ – เดลี)
– ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (ไปกลับ เดลี – เลห์ ลาดักห์)
– ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ INR 4,000 หรือ USD 50/ท่าน
– กิจกรรมขี่อูฐที่ Nubra Valley
– ค่าทำหนังสือเดินทาง และวัคซีนพาสปอร์ต
– ค่าเครื่องดื่มและของว่างหากแวะคาเฟ่
– ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยตัวท่านเองว่าจะเข้าชมหรือไม่
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด
– ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับชาวต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
– ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนและหลังเดินทางไปต่างประเทศ และที่พักหลังจากกลับมาจากต่างประเทศ
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด : Travel Portrait, Landscape  
Facebook : Tiger.Thanakorn
IG : thetigereyesphoto

฿ 48,700

9 Days

23/6/23 – 1/7/23